O překladatelské agentuře Translato


Obchodní podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv o dílo, související s předmětem podnikání zhotovitele, kde zhotovitelem díla je online překladatelská agentura TRANSLATO provozována Translato s.r.o., IČ: 017 00 014, se sídlem Karlovo náměstí 26, Nové Město, 120 00 Praha 2, bankovní spojení: 2200505045 / 2010. Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 210446. Zhotovitel je plátcem DPH.
 2. Předmětem podnikání zhotovitele jsou překladatelské a tlumočnické služby.
 3. Při uzavírání smlouvy o dílo se má za to, že objednatel díla je seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, což stvrzuje v okamžiku uzavření smlouvy.
 4. Všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na webu www.traslato.cz. Na vyžádání budou také zaslány mailem.
 5. Od všeobecných obchodních podmínek je možné se odchýlit jen písemnou dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem.

Objednávka a uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy o dílo dojde na základě nezávazné objednávky, kterou provede objednatel na prostřednictvím objednávkového formuláře na webu http://www.translato.cz Objednávku lze učinit také po telefonu, či emailem a následným zanesením do zhotovitelova objednávkového systému.
 2. Po přijetí nezávazné objednávky zašle zhotovitel objednateli cenovou nabídku, případně cenovou nabídku a nabídku termínu, je-li pro zhotovitele nesplnitelný termín, požadovaný objednatelem v nezávazné objednávce.
 3. Zhotovitel zašle cenovou nabídku vždy nejpozději do 24 hodin od přijetí nezávazné objednávky.
 4. Souhlasí-li objednatel s cenovou nabídkou a s termínem, provede akceptaci kliknutím na potvrzovací odkaz v mailu s cenovou nabídkou, případně potvrdí svůj souhlas mailem, nebo telefonicky. Akceptací je uzavřena smlouva o dílo.

Cena díla a platební podmínky

 1. Cena je vždy smluvní a je výsledkem dohody mezi smluvními stranami.
 2. Cena díla se odvíjí od překládaného jazyka, počtu normostran překládaného textu (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer, zaokrouhluje se směrem nahoru), požadovaném termínu vyhotovení díla a náročnosti překladu.
 3. Objednatel si může na webu prohlédnout orientační ceník překladu. Orientační cena je cena, ve která nebyla zhodnocena náročnost překladu a termín dodání.
 4. Posouzení náročnosti překladu díla je plně v kompetenci zhotovitele. Náročnost se posuzuje z hlediska odborného jazyka textu, stylistiky textu, délky textu vzhledem k požadovanému termínu atd.
 5. Nabídnutá cena se od ceny orientační může lišit, vždy však nejvýše o 30%.
 6. Při dlouhodobé spolupráci můžou smluvní strany smluvně sjednat individuální ceník, který je pro obě strany závazný.
 7. Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) na základě přijatých záloh v okamžiku předání kompletního překladu.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit cenu díla a její případné zálohy a doplatky dle platebních pokynů zhotovitele.
 2. Objednatel je povinen zhotoviteli včas dodat veškeré texty, které mají být v rámci uzavřené objednávky být přeloženy.
 3. Objednatel má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy písemně, či prostřednictvím emailu. Pakliže doposud nezačala realizace díla, vrátí zhotovitel zákazníkovi veškeré jím provedené platby a materiály jím poskytnuté. Pokud realizace díla již probíhá, zhotovitel zašle zákazníkovi rozpracovanou práci a zároveň mu vrátí i poměrnou část z uhrazení ceny díla.
 4. Zhotovitel je povinen postupovat s řádnou a odbornou péčí a zavazuje se dodržovat odborné standardy.
 5. Zhotovitel je povinen dodržet sjednaný termín zhotovení díla. Strany se můžou dohodnout na prodloužení termínu díla, a na peněžní či jiné kompenzaci změn termínu.

Vyšší moc

 1. Nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci, které nemohl zhotovitel předvídat, ani jim nemohl předejít a tyto okolnosti znemožňují zhotovení a odevzdání díla v termínu, je zhotovitel povinen to objednateli neprodleně oznámit, případně vrátí zhotovitel objednateli veškeré jim provedené platby. Pokud tím objednateli vznikla nějaká škoda, zhotovitel za ní neodpovídá.
 2. Za okolnosti mající charakter vyšší moci se považují zejména náhlá nemoc, úraz, havárie, živelné pohroma a další okolnosti podobné povahy, které zhotovitel nemohl předvídat a nemohl je odvrátit.

Předání díla

 1. Hotové dílo si objednatel vyzvedne v klientské sekci webu www.translato.cz, případně mu bude zasláno mailem. O tom, že je dílo hotovo, přijde objednateli upozornění mailem, kde zároveň bude mít odkaz ke stažení díla.

Záruka a reklamační řád

 1. Zhotovitel poskytuje na jím zhotovená díla záruku.
 2. Objednatel je oprávněn uplatnit reklamaci díla tehdy, zjistí-li, že dílo neodpovídá jím v objednávce specifikovaným požadavkům nebo jsou-li v překladu závažné chyby. Při reklamaci je objednatel povinen svá tvrzení doložit; pakliže tak neučiní, zhotovitel předá dílo k přezkoumání jím určenému odborníkovi.
 3. Na vyřízení reklamace má zhotovitel lhůtu 1 týden. Pakliže shledá, že reklamační tvrzení jsou důvodná, je povinen dílo přepracovat a opravit. Na přepracování a opravy má zhotovitel lhůtu 30 dnů. Pokud dílo přepracovat nemůže, vrátí zákazníkovi peníze. Při vrácení peněz je zákazníkovi vrácena pouze taková částka, která je přiměřená povaze a rozsahu vad díla.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015

Překládáme například do těchto jazyků:

 • Polština
 • Angličtina
 • Němčina
 • Slovenština
 • Francouzština
 • Italština
 • Španělština
 • Ruština
 • Japonština

O překladatelské agentuře Translato

Jsme plně online překladatelská agentura. Oproti zavedeným překladatelským agenturám Vám nabízíme spoustu výhod. S překladateli můžete komunikovat pomocí interního chatu v klientské sekci. Můžete si tak s nimi upřesnit třeba terminologii. Překladatelé o Vaši zakázku soutěží v aukčním systému, výsledná cena tak reflektuje obtížnost daného textu. Jednodušší texty s delším termínem jsou tak levnější.

Jako jedna z mála překladatelských agentur Vám také nabízíme doživotní garanci vrácení peněz, pokud v překladu objevíte závažnou chybu.

 

Rychlý kontakt

Translato s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2

tel.: +420 604 910 931
e-mail: info@translato.cz

Kontaktujte nás


Kontaktní formulář

Odeslat